STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
78401 Thuốc thử xét nghiệm định lượng HDL-Cholesterol TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 168/2022/NP-PL Còn hiệu lực
16/09/2022

78402 Thuốc thử xét nghiệm định lượng HE4 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1908/210000017/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Còn hiệu lực
15/08/2021

78403 Thuốc thử xét nghiệm định lượng hemoglobin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 187 PL/190000040/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sysmex Việt Nam Còn hiệu lực
08/01/2021

78404 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Hemoglobin trên hệ thống xét nghiệm điện di mao quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM 18.22-SB/PL-MG Đã thu hồi
18/07/2022

78405 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Hemoglobin trên hệ thống xét nghiệm điện di mao quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM 18.22-SB/PL-MG Còn hiệu lực
31/08/2022

78406 Thuốc thử xét nghiệm định lượng hemoglobin và hemoglobin A1c TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2705/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
15/06/2022

78407 Thuốc thử xét nghiệm định lượng hoạt tính ADAMTS13 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 26/2022/SKMT-PL Còn hiệu lực
07/09/2022

78408 Thuốc thử xét nghiệm định lượng hoạt tính amylaza trong huyết tương hoặc huyết thanh TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1029/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH FUJIFILM VIỆT NAM Còn hiệu lực
07/07/2021

78409 Thuốc thử xét nghiệm định lượng hoạt tính cholinesteraza trong huyết tương hoặc huyết thanh TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1029/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH FUJIFILM VIỆT NAM Còn hiệu lực
07/07/2021

78410 Thuốc thử xét nghiệm định lượng hoạt tính của Yếu tố VIII TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2156/210000017/PCBPL-BYT Công ty TNHH Roche Việt Nam Còn hiệu lực
20/12/2021