STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
78411 Thuốc thử xét nghiệm định lượng hoạt tính von Willebrand Factor Ristocetin Cofactor (VWF:RCo) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 51/2021/SKMT-PL Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Còn hiệu lực
07/09/2021

78412 Thuốc thử xét nghiệm định lượng hoạt tính von Willebrand Factor Ristocetin Cofactor (vWF:RCo) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 78/2021/SKMT-PL Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Còn hiệu lực
28/10/2021

78413 Thuốc thử xét nghiệm định lượng hoạt tính von Willebrand Factor Ristocetin Cofactor (VWF:RCo) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 30/2022/SKMT-PL Còn hiệu lực
09/09/2022

78414 Thuốc thử xét nghiệm định lượng hoạt tính xúc tác của tiểu đơn vị creatine kinase MB TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1892/210000017/PCBPL-BYT Công ty TNHH Roche Việt Nam Còn hiệu lực
06/08/2021

78415 Thuốc thử xét nghiệm định lượng hoạt tính xúc tác của tiểu đơn vị creatine kinase MB TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1893/210000017/PCBPL-BYT Công ty TNHH Roche Việt Nam Còn hiệu lực
07/08/2021

78416 Thuốc thử xét nghiệm định lượng hoạt tính xúc tác của tiểu đơn vị creatine kinase MB TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2327/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
06/05/2022

78417 Thuốc thử xét nghiệm định lượng hoạt tính xúc tác của tiểu đơn vị creatine kinase MB TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2328/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
06/05/2022

78418 Thuốc thử xét nghiệm định lượng hoạt tính yếu tố II TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 203/BE-2021/ 190000011/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
26/10/2021

78419 Thuốc thử xét nghiệm định lượng hoạt tính yếu tố IX TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 203/BE-2021/ 190000011/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
26/10/2021

78420 Thuốc thử xét nghiệm định lượng hoạt tính yếu tố V TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 203/BE-2021/ 190000011/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
26/10/2021