STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
78411 Nồi hấp tiệt trùng và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1735/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ĐÔNG DƯƠNG Còn hiệu lực
09/11/2020

78412 Nồi hấp tiệt trùng/ Steam sterilizer TTBYT Loại C TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 353.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGHĨA TÍN Còn hiệu lực
01/08/2020

78413 Nồi hấp triệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TÂY BẮC Á 22102022 Còn hiệu lực
19/10/2022

78414 Nồi hấp ướt TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUÂN VY 434-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Kim Hữu Còn hiệu lực
22/08/2019

78415 Nồi hấp ướt tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP 020-MDT/210000022/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP Còn hiệu lực
06/10/2021

78416 Nồi hấp ướt tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP 029-MDT/210000022/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP Còn hiệu lực
02/12/2021

78417 Nồi hấp ướt tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ & GIÁO DỤC PQB 109-PQB/170000029/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP Còn hiệu lực
28/06/2019

78418 Nồi hấp ướt tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ & GIÁO DỤC PQB 71-PQB/170000029/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP Còn hiệu lực
26/06/2019

78419 Nồi hấp ướt tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ & GIÁO DỤC PQB 72-PQB/170000029/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP Còn hiệu lực
26/06/2019

78420 Nồi hấp ướt tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ & GIÁO DỤC PQB 29-PQB/170000029/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP Còn hiệu lực
26/06/2019