STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
78451 Máy siêu âm chẩn đoán TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM 01.22-ECS/PL-MG Còn hiệu lực
11/02/2022

78452 Máy siêu âm chẩn đoán TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM 03.22-ECS/PL-MG Còn hiệu lực
25/03/2022

78453 Máy siêu âm chẩn đoán TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM 04.22-ECS/PL-MG Còn hiệu lực
25/03/2022

78454 Máy siêu âm chẩn đoán TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM 02.22-ECS/PL-MG Còn hiệu lực
31/03/2022

78455 Máy siêu âm chẩn đoán TTBYT Loại B VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 02/170000001/PCBPL-BYT (2021) Còn hiệu lực
10/05/2022

78456 Máy siêu âm chẩn đoán TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 03/2022-FJ /PĐ-PL Còn hiệu lực
16/05/2022

78457 Máy siêu âm chẩn đoán TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 03/2022-FJ /PĐ-PL Còn hiệu lực
16/05/2022

78458 Máy siêu âm chẩn đoán TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 03/2022-FJ /PĐ-PL Còn hiệu lực
16/05/2022

78459 Máy siêu âm chẩn đoán TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 242/FJ -2021/ 190000011/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
16/05/2022

78460 Máy siêu âm chẩn đoán TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2534A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
30/05/2022