STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
78461 PTFE-coated guidewires- Dây dẫn phủ PTFE TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES TA023e/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TOÀN ÁNH Còn hiệu lực
18/12/2019

78462 PU-R Double loop ureteral stent – Sonde double J TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES TA020a/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TOÀN ÁNH Còn hiệu lực
18/12/2019

78463 Pure bạc TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VP-PHARM 001/2022/PL-VPPHARM Còn hiệu lực
31/05/2022

78464 PYtest TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES DP003/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM ĐÔNG PHƯƠNG Còn hiệu lực
20/12/2019

78465 Q Health UL Upper & Lower TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 01/1610/MERAT-2019 Công ty TNHH TM DV Tân Việt Mỹ Đã thu hồi
18/10/2019

78466 Q-NRG TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 267-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Công ty TNHH Medisol Còn hiệu lực
08/04/2020

78467 Q-NRG+ TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 267-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Công ty TNHH Medisol Còn hiệu lực
08/04/2020

78468 QC1: ESR (Plus-sed auto tubes N-I N-II) 2x1.5 mL TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1506/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Nghĩa Tín Còn hiệu lực
23/08/2019

78469 QC2: ESR (Vacused by Linear tubes N-I N-II) 2x1.5 mL TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1506/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Nghĩa Tín Còn hiệu lực
23/08/2019

78470 QClamp PIK3CA Codon Specific Mutation Test (Test kiểm tra gen PIK3CA) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1137/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ SINH HỌC ỨNG DỤNG VIỆT NAM Còn hiệu lực
18/12/2019