STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
78481 Máy xét nghiệm ngưng tập tiểu cầu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 95/Chrono-2020/190000011/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông Còn hiệu lực
07/07/2020

78482 Máy xét nghiệm ngưng tập tiểu cầu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG PD-RA-D-17-175/2022/PL Còn hiệu lực
15/11/2022

78483 Máy xét nghiệm ngưng tập tiểu cầu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG PD-RA-D-17-176/2022/PL Còn hiệu lực
15/11/2022

78484 Máy xét nghiệm ngưng tập tiểu cầu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG PD-RA-D-17-177/2022/PL Còn hiệu lực
15/12/2022

78485 Máy xét nghiệm nhanh và bộ ngoại kiểm đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANSMEDIC HEALTHCARE 230007/RA-PL Còn hiệu lực
25/09/2023

78486 Máy xét nghiệm nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 02-PL/ 170000144/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC Còn hiệu lực
18/07/2019

78487 Máy xét nghiệm nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1749/170000074/ PCBPL-BYT Công ty Cổ Phần Sản xuất và xuất nhập khẩu Vietland Còn hiệu lực
25/08/2019

78488 Máy xét nghiệm nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1785/170000074/ PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Tràng An Còn hiệu lực
05/10/2019

78489 Máy xét nghiệm nước tiểu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT 24-111019-CHUN/170000055/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT Còn hiệu lực
19/11/2019

78490 Máy xét nghiệm nước tiểu TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2665-CL PL CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI AN Còn hiệu lực
11/12/2019