STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
78491 Quả hấp phụ (cho lọc thận nhân tạo) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CAO HÀ ANH ANH 2018/12.21/TS-170000117/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ NỘI TRƯỜNG SƠN Còn hiệu lực
28/06/2019

78492 Quả hấp phụ máu (Disposable Hemoperfusion Cartridge) TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 46/170000035/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THANH PHƯƠNG Còn hiệu lực
07/10/2020

78493 Quả lọc TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 116/Baxter-2020/190000011/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
31/08/2020

78494 Quả lọc TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ PHƯƠNG QUANG 004-PQ/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/12/2022

78495 Quả lọc Adsorba 150 C dùng cho máy lọc máu liên tục TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 347/170000074/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
18/03/2020

78496 Quả lọc Adsorba 300 C dùng cho máy lọc máu liên tục TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 347/170000074/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
18/03/2020

78497 Quả lọc Bicart 1150g TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1911/170000074/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH BAXTER VIỆT NAM HEALTHCARE Còn hiệu lực
19/03/2020

78498 Quả lọc Bicart 1150g TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 2038/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH Baxter Việt Nam Healthcare Còn hiệu lực
21/06/2020

78499 Quả lọc dịch TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190218.1 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH FRESENIUS MEDICAL CARE VIỆT NAM  Còn hiệu lực
26/11/2019

78500 Quả lọc dịch thẩm tách siêu sạch TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 71/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
09/01/2020