STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
78491 Thuốc thử xét nghiệm miễn dịch định lượng nồng độ PCT trong máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ Y TẾ MITRACO 01-22/MITRACO/CBBPL-BYT Còn hiệu lực
07/04/2022

78492 Thuốc thử xét nghiệm miễn dịch định lượng nồng độ ProGRP TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ Y TẾ MITRACO 01-22/MITRACO/CBBPL-BYT Còn hiệu lực
07/04/2022

78493 Thuốc thử xét nghiệm miễn dịch định lượng nồng độ PSA toàn phần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ Y TẾ MITRACO 01-22/MITRACO/CBBPL-BYT Còn hiệu lực
07/04/2022

78494 Thuốc thử xét nghiệm miễn dịch định lượng nồng độ PSA tự do TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ Y TẾ MITRACO 01-22/MITRACO/CBBPL-BYT Còn hiệu lực
07/04/2022

78495 Thuốc thử xét nghiệm miễn dịch định lượng nồng độ SCC TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ Y TẾ MITRACO 01-22/MITRACO/CBBPL-BYT Còn hiệu lực
07/04/2022

78496 Thuốc thử xét nghiệm miễn dịch định lượng nồng độ Vitamin D TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ Y TẾ MITRACO 04-22/MITRACO/CBBPL-BYT Còn hiệu lực
02/06/2022

78497 Thuốc thử xét nghiệm miễn dịch định tính kháng thể TP TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ Y TẾ MITRACO 01-22/MITRACO/CBBPL-BYT Còn hiệu lực
07/04/2022

78498 Thuốc thử xét nghiệm nhận diện kháng thể bất thường TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC 23LH/PL-2022 Còn hiệu lực
30/03/2022

78499 Thuốc thử xét nghiệm phát hiện số lượng nhiễm sắc thể 13, 18, 21, X, Y TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 316/21/170000035/PCBPL-BYT Văn Phòng Đại Diện Abbott Laboratories Gmbh Tại Hà Nội Còn hiệu lực
25/08/2021

78500 Thuốc thử xét nghiệm sàng lọc và nhận diện kháng thể bất thường kháng hồng cầu TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC 43LH/PL-2022 Còn hiệu lực
25/03/2022