STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
78521 Thuốc thử xét nghiệm xác định các tế bào biểu hiện kháng nguyên TCR-γ/δ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210812-ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, Còn hiệu lực
29/10/2021

78522 Thuốc thử xét nghiệm xác định quần thể tế bào biểu hiện CD19 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 268/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
07/12/2021

78523 Thuốc thử xét nghiệm xác định quần thể tế bào biểu hiện CD3, CD4, CD8 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 158/2021/NA-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
29/05/2021

78524 Thuốc thử xét nghiệm xác định quần thể tế bào biểu hiện CD45+ và quần thể tế bào biểu hiện kép CD45+ CD34+ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 137/2021/NA-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
29/05/2021

78525 Thuốc thử xét nghiệm xác định quần thể tế bào biểu hiện CD45+ và quần thể tế bào biểu hiện kép CD45+ CD34+ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 137/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Đã thu hồi
18/08/2021

78526 Thuốc thử xét nghiệm xác định quần thể tế bào biểu hiện HLA-B27 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 159/2021/NA-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
29/05/2021

78527 Thuốc thử xét nghiệm xác định thời gian APTT TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 83/2021/NA-PL Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Còn hiệu lực
10/03/2021

78528 Thuốc thử xét nghiệm xác định thời gian APTT TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 06/2021/SKMT-PL Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Còn hiệu lực
05/06/2021

78529 Thuốc thử xét nghiệm xác định thời gian APTT TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 52/2021/SKMT-PL Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Còn hiệu lực
07/09/2021

78530 Thuốc thử xét nghiệm xác định thời gian prothrombin (PT) và định lượng fibrinogen TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 14/2021/SKMT-PL Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Còn hiệu lực
17/07/2021