STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
78531 Máy xét nghiệm nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP 114-MDT/210000022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
14/06/2023

78532 Máy xét nghiệm nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH D-LAB VIỆT NAM 01/2023/PL- D-LAB Còn hiệu lực
30/06/2023

78533 Máy xét nghiệm nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH D-LAB VIỆT NAM 03/2023/PL- D-LAB Còn hiệu lực
30/06/2023

78534 Máy xét nghiệm nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH D-LAB VIỆT NAM 05/2023/PL- D-LAB Còn hiệu lực
30/06/2023

78535 Máy xét nghiệm nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH D-LAB VIỆT NAM 06/2023/PL- D-LAB Còn hiệu lực
30/06/2023

78536 Máy xét nghiệm nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP 110-MDT/210000022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
14/07/2023

78537 Máy xét nghiệm nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THƯƠNG MẠI ĐÔNG THÀNH 10.09-2023/PL-ĐT Còn hiệu lực
11/09/2023

78538 Máy xét nghiệm nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 338/2021/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
23/10/2021

78539 Máy xét nghiệm nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 347/2021/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
30/10/2021

78540 Máy xét nghiệm nước tiểu bán tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE 383/SHV-RC-2021 Công ty TNHH Siemens Healthcare Còn hiệu lực
11/11/2021