STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
78531 Thuốc thử xét nghiệm xác định thời gian prothrombin (PT) và định lượng fibrinogen TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 28/2021/SKMT-PL Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Còn hiệu lực
04/08/2021

78532 Thuốc thử xét nghiệm xác định thời gian prothrombin Owrens TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2275/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/03/2022

78533 Thuốc thử xét nghiệm xác định thời gian Thrombin TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 193/Biolabo-2021/190000011/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TBYT PHƯƠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
22/06/2021

78534 Thuốc thử xét nghiệm xác định thời gian Thrombin TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 27/2021/SKMT-PL Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Còn hiệu lực
04/08/2021

78535 Thuốc thử xét nghiệm xác định thời gian thromboplastin hoạt hóa từng phần (aPTT) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2271/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/03/2022

78536 Thuốc thử xét nghiệm xác định thời gian thromboplastin từng phần hoạt hóa TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2278/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/03/2022

78537 Thuốc thử xét nghiệm xác định thời gian thromboplastin từng phần hoạt hóa TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2279/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/03/2022

78538 Thuốc thử xét nghiệm xác định thời gian Thromboplastin từng phần hoạt hóa (APTT) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 193/Biolabo-2021/190000011/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TBYT PHƯƠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
22/06/2021

78539 Thuốc thử xét nghiệm xác định thời gian Thromboplastin từng phần hoạt hóa (APTT) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 247/Helena -2021/190000011/PCBPL-BYT Công ty TNHH TBYT Phương Đông Còn hiệu lực
04/11/2021

78540 Thuốc thử xét nghiệm xác định thời gian thromboplastin từng phần hoạt hóa (aPTT) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2273/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/03/2022