STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
78571 NỒI HẤP TIỆT TRÙNG TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ QUANG HUY 05/2022/KQPL-QH Còn hiệu lực
14/12/2022

78572 NỒI HẤP TIỆT TRÙNG TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ QUANG HUY 05/2022/KQPL-QH Còn hiệu lực
14/12/2022

78573 NỒI HẤP TIỆT TRÙNG TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ QUANG HUY 05/2022/KQPL-QH Còn hiệu lực
14/12/2022

78574 NỒI HẤP TIỆT TRÙNG TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ QUANG HUY 05/2022/KQPL-QH Còn hiệu lực
14/12/2022

78575 NỒI HẤP TIỆT TRÙNG TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ QUANG HUY 05/2022/KQPL-QH Còn hiệu lực
14/12/2022

78576 NỒI HẤP TIỆT TRÙNG TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ QUANG HUY 05/2022/KQPL-QH Còn hiệu lực
14/12/2022

78577 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TÂY BẮC Á 06012023TBA Còn hiệu lực
06/01/2023

78578 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2965A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/03/2023

78579 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 02/STURDY-VN/VBPL Còn hiệu lực
04/03/2023

78580 Nồi hấp tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP 076-MDT/210000022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
08/03/2023