STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
78571 Máy siêu âm chẩn đoán TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH GE VIỆT NAM 36-2021/PLTTBYT Công ty TNHH GE Việt Nam Đã thu hồi
09/08/2021

78572 Máy siêu âm chẩn đoán TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH GE VIỆT NAM 50-2021/PLTTBYT Công ty TNHH GE Việt Nam Đã thu hồi
31/08/2021

78573 Máy siêu âm chẩn đoán TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH GE VIỆT NAM 51-2021/PLTTBYT Công ty TNHH GE Việt Nam Đã thu hồi
31/08/2021

78574 Máy siêu âm chẩn đoán TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH GE VIỆT NAM 52-2021/PLTTBYT Công ty TNHH GE Việt Nam Đã thu hồi
31/08/2021

78575 Máy siêu âm chẩn đoán TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH GE VIỆT NAM 62-2021/PLTTBYT Công ty TNHH GE Việt Nam Đã thu hồi
21/09/2021

78576 Máy siêu âm chẩn đoán TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH GE VIỆT NAM 86-2021/PLTTBYT Công ty TNHH GE Việt Nam Đã thu hồi
10/11/2021

78577 Máy siêu âm chẩn đoán TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH GE VIỆT NAM 105-2022/PLTTBYT Đã thu hồi
11/05/2022

78578 Máy siêu âm chẩn đoán TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ AN VIỆT 001-2022/AV Đã thu hồi
02/06/2022

78579 Máy siêu âm chẩn đoán TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ AN VIỆT 002-2022/AV Đã thu hồi
02/06/2022

78580 Máy siêu âm chẩn đoán TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ AN VIỆT 003-2022/AV Đã thu hồi
07/06/2022