STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
78581 Máy xét nghiệm đông máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 36/2019/NA-PL Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Còn hiệu lực
03/12/2019

78582 Máy xét nghiệm đông máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 127/2019/NA-PL Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Còn hiệu lực
11/05/2020

78583 Máy xét nghiệm đông máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 10/2019/NA-PL Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Còn hiệu lực
15/11/2019

78584 Máy xét nghiệm đông máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 890 / 180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ ĐẠI DƯƠNG Còn hiệu lực
13/12/2019

78585 Máy xét nghiệm đông máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 890 / 180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ ĐẠI DƯƠNG Còn hiệu lực
13/12/2019

78586 Máy xét nghiệm đông máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 90/BE-2020/190000011/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
10/06/2020

78587 Máy xét nghiệm đông máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 90/BE-2020/190000011/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
10/06/2020

78588 Máy xét nghiệm đông máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 90/BE-2020/190000011/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
10/06/2020

78589 Máy xét nghiệm đông máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 597/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG Còn hiệu lực
10/07/2020

78590 Máy xét nghiệm đông máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 597/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG Còn hiệu lực
10/07/2020