STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
78591 Máy xét nghiệm sinh hóa tự động TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ LABOMED PCBPL-BYT-LBM/2022-3 Còn hiệu lực
15/11/2022

78592 Máy xét nghiệm sinh hóa tự động TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ LABOMED PCBPL-BYT-LBM/2022-3 Còn hiệu lực
15/11/2022

78593 Máy xét nghiệm sinh hóa tự động TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ LABOMED PCBPL-BYT-LBM/2022-3 Còn hiệu lực
15/11/2022

78594 Máy xét nghiệm sinh hóa tự động TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ MÁY MÓC ÂU CHÂU 16/2022/pl-au Còn hiệu lực
27/10/2022

78595 Máy xét nghiệm sinh hóa tự động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 01/2022/JE-VN/PL Còn hiệu lực
05/12/2022

78596 Máy xét nghiệm sinh hóa tự động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 01/2022/JE-VN/PL Còn hiệu lực
05/12/2022

78597 Máy xét nghiệm sinh hóa tự động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 01/2022/JE-VN/PL Còn hiệu lực
05/12/2022

78598 Máy xét nghiệm sinh hóa tự động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 01/2022/JE-VN/PL Còn hiệu lực
05/12/2022

78599 Máy xét nghiệm sinh hóa tự động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH FUJIFILM VIỆT NAM FFVN-PL-092-2022 Còn hiệu lực
04/01/2023

78600 Máy xét nghiệm sinh hóa tự động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH FUJIFILM VIỆT NAM FFVN-PL-093-2022 Còn hiệu lực
04/01/2023