STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
78601 Máy phân tích huyết học và các hóa chất dùng kèm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-741/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Đã thu hồi
27/11/2019

78602 Máy phân tích huyết học và các hóa chất dùng kèm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-862/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Đã thu hồi
28/11/2019

78603 Máy phân tích huyết học và hóa chất dùng cho máy phân tích huyết học TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT 25HN/170000055/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT Còn hiệu lực
31/07/2019

78604 Máy phân tích huyết học và hóa chất dùng cho máy phân tích huyết học TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT 27HN/170000055/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT Đã thu hồi
31/07/2019

78605 Máy phân tích huyết học và hóa chất dùng kèm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT 04HN/170000055/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT Đã thu hồi
31/07/2019

78606 Máy phân tích huyết học và hóa chất dùng kèm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT 06HN/170000055/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT Đã thu hồi
31/07/2019

78607 Máy phân tích huyết học và hóa chất dùng kèm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-51/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Đã thu hồi
25/11/2019

78608 Máy phân tích huyết học và hóa chất dùng kèm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-67/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Đã thu hồi
27/11/2019

78609 Máy phân tích huyết học và hóa chất dùng kèm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-65/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Đã thu hồi
25/11/2019

78610 Máy phân tích huyết học và hóa chất dùng kèm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-68/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Đã thu hồi
27/11/2019