STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
78601 Máy xét nghiệm sinh hóa tự động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 01/2022/JE-VN/PL Còn hiệu lực
05/12/2022

78602 Máy xét nghiệm sinh hóa tự động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 01/2022/JE-VN/PL Còn hiệu lực
05/12/2022

78603 Máy xét nghiệm sinh hóa tự động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 01/2022/JE-VN/PL Còn hiệu lực
05/12/2022

78604 Máy xét nghiệm sinh hóa tự động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 01/2022/JE-VN/PL Còn hiệu lực
05/12/2022

78605 Máy xét nghiệm sinh hóa tự động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH FUJIFILM VIỆT NAM FFVN-PL-092-2022 Còn hiệu lực
04/01/2023

78606 Máy xét nghiệm sinh hóa tự động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH FUJIFILM VIỆT NAM FFVN-PL-093-2022 Còn hiệu lực
04/01/2023

78607 Máy xét nghiệm sinh hóa tự động TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ MÁY MÓC ÂU CHÂU 01/2023/pl-au Còn hiệu lực
03/02/2023

78608 Máy xét nghiệm sinh hóa tự động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 27/2023/SVN-PL Còn hiệu lực
08/03/2023

78609 Máy xét nghiệm sinh hoá tự động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HUMA MEDICAL 280323/HMM - PLSK Còn hiệu lực
28/03/2023

78610 Máy xét nghiệm sinh hoá tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 05/2022/EL-VN/PL Còn hiệu lực
20/06/2023