STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
78611 Máy phân tích huyết học TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ Y TẾ MITRACO 03-22/MITRACO/CBBPL-BYT Đã thu hồi
01/06/2022

78612 Máy phân tích huyết học TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ Y TẾ MITRACO 03-22/MITRACO/CBBPL-BYT Đã thu hồi
01/06/2022

78613 Máy phân tích huyết học TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ Y TẾ MITRACO 03-22/MITRACO/CBBPL-BYT Đã thu hồi
01/06/2022

78614 Máy phân tích huyết học TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ Y TẾ MITRACO 03-22/MITRACO/CBBPL-BYT Đã thu hồi
01/06/2022

78615 Máy phân tích huyết học TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ Y TẾ MITRACO 03-22/MITRACO/CBBPL-BYT Đã thu hồi
01/06/2022

78616 Máy phân tích huyết học TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ Y TẾ MITRACO 03-22/MITRACO/CBBPL-BYT Đã thu hồi
01/06/2022

78617 Máy phân tích huyết học TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ Y TẾ MITRACO 03-22/MITRACO/CBBPL-BYT Đã thu hồi
01/06/2022

78618 Máy phân tích huyết học TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ Y TẾ MITRACO 03-22/MITRACO/CBBPL-BYT Đã thu hồi
01/06/2022

78619 Máy phân tích huyết học TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ Y TẾ MITRACO 03-22/MITRACO/CBBPL-BYT Đã thu hồi
01/06/2022

78620 Máy phân tích huyết học TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TATA 08/PL-EX-BD-2022 Còn hiệu lực
11/06/2022