STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
78611 Thuốc thử xét nghiệm định lượng albumin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2583/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
18/05/2022

78612 Thuốc thử xét nghiệm định lượng albumin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2584/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
18/05/2022

78613 Thuốc thử xét nghiệm định lượng albumin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2585/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
18/05/2022

78614 Thuốc thử xét nghiệm định lượng albumin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2599/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
16/05/2022

78615 Thuốc thử xét nghiệm định lượng albumin TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ARCc_0086 Còn hiệu lực
08/06/2022

78616 Thuốc thử xét nghiệm định lượng albumin TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ARCc_0092 Còn hiệu lực
10/06/2022

78617 Thuốc thử xét nghiệm định lượng albumin TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ALTc_0071 Còn hiệu lực
15/06/2022

78618 Thuốc thử xét nghiệm định lượng albumin TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ALTc_0073 Còn hiệu lực
15/06/2022

78619 Thuốc thử xét nghiệm định lượng albumin TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ALTc_0092 Còn hiệu lực
05/07/2022

78620 Thuốc thử xét nghiệm định lượng albumin TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ARCc_0109 Còn hiệu lực
10/08/2022