STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
78641 Máy tạo Oxy Y Tế TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1574/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐẠI TÂY DƯƠNG Còn hiệu lực
16/08/2021

78642 Máy tạo oxy y tế TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 333.21/180000026/PCBPL-BYT VŨ DUY ANH Còn hiệu lực
17/08/2021

78643 Máy tạo Oxy Y Tế TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1344/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/08/2023

78644 Máy tạo oxy y tế áp lực cao NOVA02-H20 TTBYT Loại C TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 538.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN NOVAMED VIỆT NAM Đã thu hồi
29/10/2021

78645 Máy tạo oxy y tế áp lực cao NOVAO2-H20 TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN NOVAMED VIỆT NAM 05 Còn hiệu lực
04/10/2022

78646 Máy tạo Oxy y tế công nghệ 4.0 TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN NOVAMED VIỆT NAM 05 Còn hiệu lực
04/10/2022

78647 Máy tạo oxy y tế công nghệ 4.0 NOVA02-P10 TTBYT Loại C TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 538.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN NOVAMED VIỆT NAM Đã thu hồi
29/10/2021

78648 Máy tạo Oxy y tế và phụ kiện kèm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1154/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDJIN Còn hiệu lực
03/09/2021

78649 Máy tạo oxy, phụ kiện và vật tư tiêu hao đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ KHẢI VINH 0036/170000058/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP Đã thu hồi
20/06/2019

78650 Máy tạo oxy, phụ kiện và vật tư tiêu hao đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP 0065/180000006/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP Đã thu hồi
23/05/2020