STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
78651 Máy tập thụ động TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á 098-DA/170000108/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Á/Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Đông Á Còn hiệu lực
14/07/2021

78652 Máy tập thụ động TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á 078-DA/ 170000108/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Á/Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Đông Á Đã thu hồi
04/02/2020

78653 MÁY TẬP THỤ ĐỘNG - CHỦ ĐỘNG CHI TRÊN , CHI DƯỚI TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VIỆT TIẾN 250823/VTPL-05 Còn hiệu lực
25/08/2023

78654 Máy tập thụ động bàn chân TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 880/ 180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED Còn hiệu lực
27/10/2019

78655 Máy tập thụ động chi dưới (CPM) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ THÁI VIỆT 08032023/ PLTB-TV Còn hiệu lực
01/06/2023

78656 Máy tập thụ động chi dưới (CPM) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HÂN PLTB-01/GHM Còn hiệu lực
29/09/2023

78657 Máy tập thụ động cho chi dưới TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN HÀ 0103TH-2023 Còn hiệu lực
18/12/2023

78658 Máy tập thụ động cho chi dưới TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN HÀ 01102023 Còn hiệu lực
18/12/2023

78659 Máy tập thụ động khớp bàn tay, ngón tay TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1405/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED Còn hiệu lực
08/10/2020

78660 Máy Tập Thụ Động Khớp Bàn Tay, Ngón Tay TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 54/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED Còn hiệu lực
25/02/2021