STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
78811 Máy siêu âm màu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM 070906/2022/PL-BYT Còn hiệu lực
10/09/2022

78812 Máy siêu âm màu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM 070901/2022/PL-BYT Còn hiệu lực
10/09/2022

78813 Máy siêu âm màu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM 070902/2022/PL-BYT Còn hiệu lực
10/09/2022

78814 Máy siêu âm màu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM 070905/2022/PL-BYT Còn hiệu lực
10/09/2022

78815 Máy siêu âm màu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM 070903/2022/PL-BYT Còn hiệu lực
10/09/2022

78816 Máy siêu âm màu TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NIPON CORPORATION TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 10/PL-NPC/22 Còn hiệu lực
14/09/2022

78817 Máy siêu âm màu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM 0601/2023/PL-BYT Còn hiệu lực
06/01/2023

78818 Máy siêu âm màu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ Y TẾ VIỆT NAM 06/2023-PL/YTVN Còn hiệu lực
16/06/2023

78819 Máy siêu âm màu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 06/2023/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
03/08/2023

78820 Máy siêu âm màu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ÁNH NGỌC 22b/2023/AN Còn hiệu lực
19/09/2023