STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
78841 Máy xông khí dung TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG THỊNH 042023 Còn hiệu lực
04/04/2023

78842 Máy xông khí dung TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - Y TẾ ĐỊNH GIANG Digi-PL/157 Còn hiệu lực
11/04/2023

78843 Máy xông khí dung TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HÙNG HY 03/2023/PLTTBYT-HH Còn hiệu lực
25/05/2023

78844 Máy xông khí dung TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HÙNG HY 04/2023/PLTTBYT-HH Còn hiệu lực
12/07/2023

78845 Máy xông khí dung TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM 03/082022/KQPL-AMV Còn hiệu lực
01/08/2023

78846 Máy xông khí dung TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN HEALTHCARE HCT 003PL/PCBPL-BYT/HCT Còn hiệu lực
09/08/2023

78847 Máy xông khí dung TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ EUROSKY GROUP 01/2023-PL/ESG Còn hiệu lực
10/08/2023

78848 Máy xông khí dung TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2465A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
18/08/2023

78849 Máy xông khí dung TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN HEALTHCARE HCT 009PL/PCBPL-BYT/HCT Còn hiệu lực
29/08/2023

78850 MÁY XÔNG KHÍ DUNG TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT GIA 29.23/200000002/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/10/2023