STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
78841 Quả lọc thận nhân tạo sợi Polysulfone TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 69/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
09/01/2020

78842 Quả lọc thận nhân tạo WEGO TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CAO NASTECH 002/PL-NASTECH Còn hiệu lực
07/04/2022

78843 Quả lọc thận nhân tạo Xevonta TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 67/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
27/06/2019

78844 Quả lọc thận Polyflux 14L TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1908/170000074/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH BAXTER VIỆT NAM HEALTHCARE Đã thu hồi
19/03/2020

78845 Quả lọc thận Polyflux 14L TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1908/170000074/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH BAXTER VIỆT NAM HEALTHCARE Còn hiệu lực
19/03/2020

78846 Quả lọc thận Polyflux 170H TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1908/170000074/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH BAXTER VIỆT NAM HEALTHCARE Đã thu hồi
19/03/2020

78847 Quả lọc thận Polyflux 170H TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1908/170000074/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH BAXTER VIỆT NAM HEALTHCARE Còn hiệu lực
19/03/2020

78848 Quả lọc thận Polyflux 210H TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1908/170000074/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH BAXTER VIỆT NAM HEALTHCARE Đã thu hồi
19/03/2020

78849 Quả lọc thận Polyflux 210H TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1908/170000074/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH BAXTER VIỆT NAM HEALTHCARE Còn hiệu lực
19/03/2020

78850 Quả siêu lọc TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 30-PL/170000144/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC Đã thu hồi
30/12/2020