STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
78881 Thuốc thử xét nghiệm định lượng sắt không khử protein TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ALTc-0026 Còn hiệu lực
15/04/2022

78882 Thuốc thử xét nghiệm định lượng SCC TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2736/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/06/2022

78883 Thuốc thử xét nghiệm định lượng sFlt-1 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1841/210000017/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Còn hiệu lực
24/07/2021

78884 Thuốc thử xét nghiệm định lượng SHBG TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1523/170000130/PCBPL-BYT Công ty TNHH Roche Việt Nam Còn hiệu lực
23/02/2021

78885 Thuốc thử xét nghiệm định lượng SHBG TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1668/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Còn hiệu lực
28/05/2021

78886 Thuốc thử xét nghiệm định lượng sinh hóa Albumin TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUANG MINH QMPL-182022/170000030/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/08/2022

78887 Thuốc thử xét nghiệm định lượng sinh hóa Amylase Liquid Stable TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUANG MINH QMPL-182022/170000030/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/08/2022

78888 Thuốc thử xét nghiệm định lượng sinh hóa BUN TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUANG MINH QMPL-182022/170000030/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/08/2022

78889 Thuốc thử xét nghiệm định lượng sinh hóa Calcium ARS TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUANG MINH QMPL-182022/170000030/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/08/2022

78890 Thuốc thử xét nghiệm định lượng sinh hóa CK TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUANG MINH QMPL-182022/170000030/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/08/2022