STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
78931 Vật liệu kiểm soát thông số xét nghiệm huyết học TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 434/21/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
12/07/2022

78932 Vật liệu kiểm soát tinh sạch acid nucleic và PCR TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KHOA HỌC BIOMEDIC GPF-016-130622 Còn hiệu lực
15/06/2022

78933 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm ( chi tiết xem phụ lục đính kèm ) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210772-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẨN GIẢI PHÁP Y TẾ GS Còn hiệu lực
25/10/2021

78934 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm 20 thông số huyết học TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 90/2021/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
27/04/2021

78935 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm 23 thông số huyết học TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 71/2021/NA-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
24/04/2021

78936 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm bán định lượng 21 thông số nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2022-081/PLTTBYT Còn hiệu lực
23/05/2022

78937 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm bán định lượng tổng phân tích nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2020-024REV01/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại SIXMURS HTH Việt Nam Còn hiệu lực
11/09/2021

78938 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm HbA1c TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM OCD-163/170000033/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Còn hiệu lực
22/12/2020

78939 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm HbA1c TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM OCD-164/170000033/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Còn hiệu lực
25/12/2020

78940 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm huyết học TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 247 PL/190000040/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sysmex Việt Nam Còn hiệu lực
31/03/2021