STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
78971 Máy theo dõi bệnh nhân trong phòng cộng hưởng từ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y HỌC ĐỨC CHI IRA-3880/170000095/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
06/07/2022

78972 Máy theo dõi bệnh nhân trung tâm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUÂN VY 119-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NIPON CORPORATION TẠI TP. HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
03/02/2020

78973 Máy theo dõi bệnh nhân trung tâm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUÂN VY 119-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NIPON CORPORATION TẠI TP. HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
03/02/2020

78974 Máy theo dõi bệnh nhân trung tâm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT Y SINH 03NP-NKC Văn Phòng Đại diện Nipon Corporation tại Thành phố Hà Nội Còn hiệu lực
09/11/2021

78975 Máy theo dõi bệnh nhân trung tâm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT Y SINH 10NP-NKC Văn Phòng Đại diện Nipon Corporation tại Thành phố Hà Nội Còn hiệu lực
11/11/2021

78976 Máy theo dõi bệnh nhân trung tâm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2124/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN PROMED Còn hiệu lực
30/11/2021

78977 Máy theo dõi bệnh nhân trung tâm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2124/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN PROMED Còn hiệu lực
30/11/2021

78978 Máy theo dõi bệnh nhân trung tâm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DRAEGER VIỆT NAM DVN-PL-0002722/QRA Còn hiệu lực
21/02/2022

78979 Máy theo dõi bệnh nhân trung tâm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH NIPON VIỆT NAM 15/PL-NPVN/23 Còn hiệu lực
01/12/2023

78980 Máy theo dõi bệnh nhân trung tâm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH NIPON VIỆT NAM 16/PL-NPVN/23 Còn hiệu lực
01/12/2023