STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
79011 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm xác định các quần thể tế bào biểu hiện 27 kháng nguyên bề mặt TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 81/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
12/07/2021

79012 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm xác định các quần thể tế bào biểu hiện 8 kháng nguyên bề mặt TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 142/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Đã thu hồi
19/08/2021

79013 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm xác định quần thể tế bào biểu hiện CD45+ và quần thể tế bào biểu hiện kép CD45+ CD34+ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 136/2021/NA-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Đã thu hồi
29/05/2021

79014 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm xác định thời gian prothrombin (PT) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 03/2021/SKMT-PL Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Còn hiệu lực
29/05/2021

79015 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm xác định thời gian PT, APTT và định lượng Pro-IL-Complex, Hepatocomplex TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 49/2021/SKMT-PL Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Còn hiệu lực
06/09/2021

79016 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm điện giải TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 49/2021/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
23/02/2021

79017 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3960-2 PL-TTDV CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ GS Còn hiệu lực
18/08/2021

79018 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3960-3 PL-TTDV/ CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ GS Còn hiệu lực
18/08/2021

79019 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3960-5 PL-TTDV CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ GS Còn hiệu lực
18/08/2021

79020 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 10 thông số xét nghiệm khí máu 3 mức nồng độ TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ GS 2022-GS/09/PCBPL- BYT Còn hiệu lực
09/02/2022