STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
79191 Thuốc thử xét nghiệm định lượng TRIG TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 77/2022-SM/PĐ-PL Còn hiệu lực
03/08/2022

79192 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Triglycerid TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM OCD-212/170000033/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Còn hiệu lực
01/10/2021

79193 Thuốc thử xét nghiệm định lượng triglyceride TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ARCc-0065 Còn hiệu lực
17/05/2022

79194 Thuốc thử xét nghiệm định lượng triglyceride TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ALTc_0049 Còn hiệu lực
19/05/2022

79195 Thuốc thử xét nghiệm định lượng triglyceride TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ARCc_0071 Còn hiệu lực
19/05/2022

79196 Thuốc thử xét nghiệm định lượng triglyceride TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2642/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/06/2022

79197 Thuốc thử xét nghiệm định lượng triglyceride TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2660/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/06/2022

79198 Thuốc thử xét nghiệm định lượng triglyceride TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ALTc_0095 Còn hiệu lực
05/07/2022

79199 Thuốc thử xét nghiệm định lượng triglyceride TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2979/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
29/08/2022

79200 Thuốc thử xét nghiệm định lượng triglyceride TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ARCc-0065a Còn hiệu lực
19/09/2022