STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
79221 Máy xông mũi họng khí dung TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210984-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Công ty TNHH thương mại và đầu tư Gia Vũ Còn hiệu lực
05/01/2022

79222 Máy xông mũi họng khí dung TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20211033 Còn hiệu lực
05/08/2022

79223 Máy xông mũi họng khí dung TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ GIA VŨ 01/2022/PLTTBYT-GV Còn hiệu lực
09/08/2022

79224 Máy xông mũi họng khí dung TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2867B/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/12/2022

79225 Máy xông mũi họng khí dung TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ GIA VŨ 01/2023/PL-GIAVU Còn hiệu lực
30/05/2023

79226 Máy xông mũi họng điện dung TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2505A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/05/2022

79227 Máy xông mũi họng điện dung cầm tay TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190910 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ GIA VŨ Còn hiệu lực
25/09/2019

79228 Máy xông mũi, họng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1771/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VIETLIFE Còn hiệu lực
24/12/2020

79229 Máy xông mũi, họng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1771/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VIETLIFE Còn hiệu lực
24/12/2020

79230 Máy xông mũi, họng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1771/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VIETLIFE Còn hiệu lực
15/06/2021