STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
79231 One Step Dengue IgG/IgM Whole Blood/Serum/Plasma Test TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDICON 69 PL-MDC/170000053/PCBPL-BYT Công ty TNHH Avanta Diagnostics Còn hiệu lực
30/12/2019

79232 One Step Dengue NS1 Antigen Whole Blood/Serum/Plasma Test TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDICON 69 PL-MDC/170000053/PCBPL-BYT Công ty TNHH Avanta Diagnostics Còn hiệu lực
30/12/2019

79233 One Step H. Pylori Serum/Plasma Test TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDICON 69 PL-MDC/170000053/PCBPL-BYT Công ty TNHH Avanta Diagnostics Còn hiệu lực
30/12/2019

79234 One Step H.pylori Ag Test TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDICON 64PL-MDC/170000053/PCBPL-BYT Công ty TNHH Avanta Diagnostics Còn hiệu lực
02/10/2019

79235 One Step H.Pylori Antigen Test Device TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDICON 44PL-MDC/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Á Châu Còn hiệu lực
25/06/2019

79236 One Step H.Pylori Test TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDICON 44PL-MDC/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Á Châu Còn hiệu lực
25/06/2019

79237 One step HBsAg Rapid Test TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HÓA CHẤT SAO MAI 2205PL-SM/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
07/04/2023

79238 One Step HBsAg Test TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH AVANTA DIAGNOSTICS 22004 PL-ADC/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
08/04/2022

79239 One Step HBsAg Test TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH AVANTA DIAGNOSTICS 22004 PL-ADC/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
08/04/2022

79240 One Step HBsAg Test TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH AVANTA DIAGNOSTICS 22006PL-ADC/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/10/2022