STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
79231 Máy điện tim và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 3545-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
07/10/2022

79232 Máy Điện Tim Và Phụ Kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ QUANG ANH 240323/PL-QA Còn hiệu lực
24/03/2023

79233 Máy Điện Tim Và Phụ Kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ QUANG ANH 240323/PL-QA Còn hiệu lực
24/03/2023

79234 Máy điện tim và phụ kiện kèm theo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 315-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế- Khoa Học Kỹ Thuật Việt Tân Còn hiệu lực
10/10/2019

79235 Máy điện tim và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190693 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚ SỸ Còn hiệu lực
29/08/2019

79236 Máy điện tim và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 14/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ XÂY DỰNG NGỌC MINH Còn hiệu lực
23/02/2021

79237 Máy điện tim và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210494-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH Còn hiệu lực
14/07/2021

79238 Máy điện tim và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ XÂY DỰNG NGỌC MINH 1504/2022/NMCE Còn hiệu lực
10/05/2022

79239 Máy điện tim và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2888A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
15/11/2022

79240 Máy điện tim và phụ kiện. TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1262/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG PHÁT Còn hiệu lực
29/09/2020