STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
79231 Thuốc thử xét nghiệm định tính protein Olig2 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2536/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
05/07/2022

79232 Thuốc thử xét nghiệm định tính protein p16INK4a và Ki-67 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1899/210000017/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Còn hiệu lực
07/08/2021

79233 Thuốc thử xét nghiệm định tính protein PAX8 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2526/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/05/2022

79234 Thuốc thử xét nghiệm định tính protein PD-1 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2524/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/05/2022

79235 Thuốc thử xét nghiệm định tính protein PLAP TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2525/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/06/2022

79236 Thuốc thử xét nghiệm định tính protein premelanosome (PMEL), melan A, và tyrosinase TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1898/210000017/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Còn hiệu lực
07/08/2021

79237 Thuốc thử xét nghiệm định tính protein Prolactin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2527/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/05/2022

79238 Thuốc thử xét nghiệm định tính protein S100 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2474/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/06/2022

79239 Thuốc thử xét nghiệm định tính protein smooth muscle actin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2496/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/06/2022

79240 Thuốc thử xét nghiệm định tính protein sợi thần kinh đệm có tính acid TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2491/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/06/2022