STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
79241 Thuốc thử xét nghiệm định lượng yếu tố đông máu XIII TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 115/2022/SVN-PL Còn hiệu lực
12/09/2022

79242 Thuốc thử xét nghiệm định lượng đồng yếu tố ristocetin của yếu tố von Willebrand TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 114/2022/SVN-PL Còn hiệu lực
12/09/2022

79243 Thuốc thử xét nghiệm định lượng α-1 acidglycoprotein TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 174/2022/NP-PL Còn hiệu lực
21/09/2022

79244 Thuốc thử xét nghiệm định lượng α-1 antitrypsin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 85/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
15/07/2021

79245 Thuốc thử xét nghiệm định lượng α-1 antitrypsin TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM 2207-PL-CC-055-B Đã thu hồi
29/07/2022

79246 Thuốc thử xét nghiệm định lượng α-1 antitrypsin TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM 2208-PL-CC-127-B Còn hiệu lực
06/09/2022

79247 Thuốc thử xét nghiệm định lượng α‑amylase TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3037/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
07/09/2022

79248 Thuốc thử xét nghiệm định lượng α‑amylase TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3093/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/09/2022

79249 Thuốc thử xét nghiệm định lượng α‑amylase TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3094/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/09/2022

79250 Thuốc thử xét nghiệm định lượng β-2 microglobulin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 43/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
09/08/2021