STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
79241 Máy phân tích thành phần cơ thể InBody 770 TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 168-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Medisol Còn hiệu lực
12/07/2019

79242 Máy phân tích thành phần cơ thể Inbody 770 TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 002-EIMI/2020/170000141/PCBPL-BYT Công ty TNHH Medisol Còn hiệu lực
08/04/2020

79243 Máy phân tích thành phần cơ thể Inbody 970 TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 413-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
05/03/2022

79244 Máy phân tích thành phần cơ thể InBody Dial TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1675/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH Medisol Còn hiệu lực
21/07/2019

79245 Máy phân tích thành phần cơ thể Inbody H20N TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 454-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/05/2022

79246 Máy phân tích thành phần cơ thể Inbody S10 TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 043-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Medisol Còn hiệu lực
12/07/2019

79247 Máy phân tích thành phần cơ thể Inbody S10 TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 002-EIMI/2020/170000141/PCBPL-BYT Công ty TNHH Medisol Còn hiệu lực
08/04/2020

79248 Máy phân tích thành phần cơ thể Yscope TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 413-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
05/03/2022

79249 Máy phân tích thành phần huyết sắc tố TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-666/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Đã thu hồi
17/02/2020

79250 Máy phân tích thành phần huyết sắc tố TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 66/2019/NA-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Đã thu hồi
04/01/2020