STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
79241 Máy xông mũi họng khí dung TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2867B/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/12/2022

79242 Máy xông mũi họng khí dung TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ GIA VŨ 01/2023/PL-GIAVU Còn hiệu lực
30/05/2023

79243 Máy xông mũi họng điện dung TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2505A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/05/2022

79244 Máy xông mũi họng điện dung cầm tay TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190910 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ GIA VŨ Còn hiệu lực
25/09/2019

79245 Máy xông mũi, họng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1771/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VIETLIFE Còn hiệu lực
24/12/2020

79246 Máy xông mũi, họng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1771/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VIETLIFE Còn hiệu lực
24/12/2020

79247 Máy xông mũi, họng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1771/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VIETLIFE Còn hiệu lực
15/06/2021

79248 Máy xông mũi, họng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1771/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VIETLIFE Còn hiệu lực
15/06/2021

79249 Máy Xông Rửa Mũi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 10/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TÂN TIẾN Còn hiệu lực
22/02/2021

79250 Máy xông tai mũi họng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 145/2023/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
08/11/2023