STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
79261 Máy tách chiết acid nucleic TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL0855/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Đã thu hồi
28/08/2019

79262 Máy tách chiết acid nucleic tự động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 09/2022-Zybio/PĐ-PL Còn hiệu lực
20/01/2022

79263 Máy tách chiết acid nucleic tự động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 09/2022-Zybio/PĐ-PL Còn hiệu lực
20/01/2022

79264 Máy tách chiết acid nucleic tự động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 128/Seegene-2020/190000011/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
09/10/2020

79265 Máy tách chiết acid nucleic tự động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 128/Seegene-2020/190000011/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
09/10/2020

79266 Máy tách chiết acid nucleic tự động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 201/Seegene-2021/ 190000011/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
09/07/2021

79267 Máy tách chiết acid nucleic tự động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2008/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN Y SINH ĐẠI XUÂN Còn hiệu lực
23/09/2021

79268 Máy tách chiết acid nucleic tự động TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 14221/210000003/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH B.C.E Việt Nam Còn hiệu lực
30/09/2021

79269 Máy tách chiết acid nucleic tự động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 259/Zybio-2021/190000011/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TBYT PHƯƠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
06/12/2021

79270 Máy tách chiết acid nucleic tự động TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ VÀ KHOA HỌC SURAN 001-2022/CBPL-SR Còn hiệu lực
23/03/2022