STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
79291 Máy đếm tế bào dòng chảy CyFlow® Cube 6i System TTBYT Loại A VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 18/170000001/PCPBL-BYT CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM Còn hiệu lực
15/08/2019

79292 Máy đếm tế bào dòng chảy CyFlow® mini POC TTBYT Loại A VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 18/170000001/PCPBL-BYT CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM Còn hiệu lực
15/08/2019

79293 Máy đếm tế bào dòng chảy CyFlow®Counter TTBYT Loại A VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 18/170000001/PCPBL-BYT CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM Còn hiệu lực
15/08/2019

79294 Máy đếm tế bào dòng chảy Novocyte Flow Cytometer và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1034/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT KHẢI NAM Đã thu hồi
21/12/2019

79295 Máy đếm tế bào nội mô TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NAM HƯNG 0105K/170000032/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Nam Hưng Còn hiệu lực
23/06/2021

79296 Máy đếm tế bào nội mô TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NAM HƯNG 1508KN/170000032/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/06/2022

79297 Máy đếm tế bào nội mô TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NAM HƯNG 0105KO/170000032/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/06/2022

79298 Máy đếm tế bào nội mô TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM 23/091122/KQPL-AMV Còn hiệu lực
13/03/2023

79299 Máy đếm tế bào nội mô giác mạc TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG 120/170000031/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG Còn hiệu lực
02/07/2019

79300 Máy đếm tế bào tự động TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH 48/200000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
08/03/2022