STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
79301 Máy phân tích điện giải TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 201/2021/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
05/07/2021

79302 Máy phân tích điện giải TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 201/2021/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
05/07/2021

79303 Máy phân tích điện giải TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 201/2021/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
05/07/2021

79304 Máy phân tích điện giải TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 191a/2021/BKQPL-VQ Công ty TNHH Trang Thiết bị y tế Ánh Ngọc Còn hiệu lực
25/08/2021

79305 Máy phân tích điện giải TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 191a/2021/BKQPL-VQ Công ty TNHH Trang Thiết bị y tế Ánh Ngọc Còn hiệu lực
25/08/2021

79306 Máy phân tích điện giải TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 191a/2021/BKQPL-VQ Công ty TNHH Trang Thiết bị y tế Ánh Ngọc Còn hiệu lực
25/08/2021

79307 Máy phân tích điện giải TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 192/2021/BKQPL-VQ Công ty TNHH Việt Quang Đã thu hồi
25/08/2021

79308 Máy phân tích điện giải TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 304/170000074/PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HẠNH PHÚC Còn hiệu lực
12/01/2022

79309 Máy phân tích điện giải TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VAVIM 01-22/PLTB-VAVIM Còn hiệu lực
10/02/2022

79310 Máy phân tích điện giải TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ ĐẠI DƯƠNG 01/PL_TTBYT Còn hiệu lực
18/01/2022