STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
79301 Máy điện tim TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT Y SINH 013NKC/170000080/PCBPL-BYT Công ty TNHH Dịch vụ kỹ thuật Y Sinh Còn hiệu lực
31/03/2021

79302 Máy điện tim TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 58/2021/180000013/PCBPL - BYT Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Đình Phong Còn hiệu lực
18/08/2021

79303 Máy điện tim TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 61/2021/180000013/PCBPL - BYT Công ty Cổ phần Thương mại G&B Việt Nam Còn hiệu lực
29/08/2021

79304 Máy điện tim TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210699-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ HOÁ CHẤT THĂNG LONG Còn hiệu lực
30/08/2021

79305 Máy điện tim TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210700-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ HOÁ CHẤT THĂNG LONG Còn hiệu lực
30/08/2021

79306 Máy điện tim TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021400/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ QUANG THÀNH Còn hiệu lực
03/09/2021

79307 Máy điện tim TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2285/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KỸ THUẬT VIỆT LIÊN Còn hiệu lực
26/10/2021

79308 Máy điện tim TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT Y SINH 07NP-NKC Văn Phòng Đại diện Nipon Corporation tại Thành phố Hà Nội Còn hiệu lực
09/11/2021

79309 Máy điện tim TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT Y SINH 09NP-NKC Văn Phòng Đại diện Nipon Corporation tại Thành phố Hà Nội Còn hiệu lực
11/11/2021

79310 Máy điện tim TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3679S-2 PL-TTDV CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TÂY ĐÔ Còn hiệu lực
11/11/2021