STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
79331 Máy phân tích điện giải hoàn toàn tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HUMA MEDICAL 070222/HMM-PL03 Còn hiệu lực
07/02/2022

79332 Máy phân tích điện giải ISE sử dụng 3 điện cực chọn lọn ion và 1 điện cực tham chiếu để xác định nồng độ các điện giải trong mẫu pha loãng: Na+, K+ và Cl- TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1176/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Còn hiệu lực
01/07/2020

79333 Máy phân tích điện giải ISE sử dụng 3 điện cực chọn lọn ion và 1 điện cực tham chiếu để xác định nồng độ các điện giải trong mẫu pha loãng: Na+, K+ và Cl- TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1177/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Còn hiệu lực
01/07/2020

79334 Máy phân tích điện giải K+, Na+, Cl-, Ca++, pH TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH VIỆT 24/170000140/PCBPL-BYT Công ty CP TBYT Bách Việt Đã thu hồi
28/06/2019

79335 Máy phân tích điện giải tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 284/2020/CV-VQ CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ÁNH NGỌC Đã thu hồi
03/12/2020

79336 Máy phân tích điện giải tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HUMA MEDICAL 04/PLIVD Đã thu hồi
26/01/2022

79337 Máy phân tích điện giải tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HUMA MEDICAL 03/PLIVD Đã thu hồi
26/01/2022

79338 Máy phân tích điện giải tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HUMA MEDICAL 070222/HMM-PL01 Đã thu hồi
07/02/2022

79339 Máy phân tích điện giải tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HUMA MEDICAL 070222/HMM-PL02 Còn hiệu lực
07/02/2022

79340 Máy phân tích điện giải tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ÁNH NGỌC 52/PL-AN Còn hiệu lực
05/07/2022