STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
79351 Thuốc thử xét nghiệm định tính protein CA19-9 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2503/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/05/2022

79352 Thuốc thử xét nghiệm định tính protein Caldesmon TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2544/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/05/2022

79353 Thuốc thử xét nghiệm định tính protein CD138/syndecan-1 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2483/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/08/2022

79354 Thuốc thử xét nghiệm định tính protein CD163 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1825/210000017/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Còn hiệu lực
27/07/2021

79355 Thuốc thử xét nghiệm định tính protein CD163 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2505/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
05/07/2022

79356 Thuốc thử xét nghiệm định tính protein CD2 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2543/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
05/07/2022

79357 Thuốc thử xét nghiệm định tính protein CD31 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2506/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
05/07/2022

79358 Thuốc thử xét nghiệm định tính protein CD38 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2508/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/05/2022

79359 Thuốc thử xét nghiệm định tính protein CDX-2 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2487/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/06/2022

79360 Thuốc thử xét nghiệm định tính protein Cytokeratin 19 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2489/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/06/2022