STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
79411 Máy phân tích đông máu TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2669CL_PL CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT QUANG PHÁT Còn hiệu lực
15/12/2019

79412 Máy phân tích đông máu TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2669 PL Công Ty TNHH Thiết Bị Khoa Học Kỹ Thuật Quang Phát Còn hiệu lực
29/12/2019

79413 Máy phân tích đông máu TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 594 PL-TTDV Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Hồng Hạnh Còn hiệu lực
09/08/2021

79414 Máy phân tích đông máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT TPCOM 02122020-TPC/ 170000050/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại Kỹ thuật TPCOM Còn hiệu lực
28/10/2021

79415 Máy phân tích đông máu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 285/170000035/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MỸ GIAO Còn hiệu lực
30/11/2021

79416 Máy phân tích đông máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ ĐẠI DƯƠNG 01/PL_TTBYT Còn hiệu lực
18/01/2022

79417 Máy phân tích đông máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ ĐẠI DƯƠNG 24-5/PL_TTBYT Còn hiệu lực
16/05/2022

79418 Máy phân tích đông máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ ĐẠI DƯƠNG 24-5/PL_TTBYT Còn hiệu lực
16/05/2022

79419 Máy phân tích đông máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ ĐẠI DƯƠNG 24-5/PL_TTBYT Còn hiệu lực
16/05/2022

79420 Máy phân tích đông máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TÂM PHÁT 20220625-TP/170000055/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/06/2022