STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
79411 Máy điện châm đa năng không dùng kim TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á 075-DA/170000108/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Á Còn hiệu lực
06/08/2020

79412 Máy điện chuyển ion TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM 4-2018/170000007/PCBPL-BYT Công ty TNHH TBYT Aesthetic & Health Còn hiệu lực
29/06/2019

79413 Máy điện cơ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 180-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Y Nhật Còn hiệu lực
26/08/2019

79414 Máy điện cơ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 354-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Nguyên Bảo Còn hiệu lực
08/10/2019

79415 Máy điện cơ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUÂN VY 289-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Tế Cổng Vàng Còn hiệu lực
01/11/2019

79416 Máy điện cơ TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE 158/170000006/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Quốc tế VA VI Còn hiệu lực
05/03/2020

79417 Máy điện cơ TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE 158/170000006/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Quốc tế VA VI Còn hiệu lực
05/03/2020

79418 Máy điện cơ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT TPCOM 20052021-TPC/ 170000050/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại Kỹ thuật TPCOM Còn hiệu lực
19/11/2021

79419 Máy điện cơ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 65/2022/CV-VQ Còn hiệu lực
12/07/2022

79420 Máy điện cơ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI THIẾT BỊ Y TẾ MOSNEURO 11/MNR Còn hiệu lực
28/09/2022