STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
79461 Máy điều chỉnh thiết bị điều trị nhịp tim TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH BIOTRONIK VIỆT NAM 021/2023/Renamic Neo/BIO VN Còn hiệu lực
27/11/2023

79462 Máy điều hòa áp lực Easyspray TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1870/170000074/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH BAXTER VIỆT NAM HEALTHCARE Còn hiệu lực
19/03/2020

79463 Máy điều hòa áp lực khí TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 2160 /170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH Baxter Việt Nam Healthcare Còn hiệu lực
02/05/2021

79464 Máy điều hòa áp lực khí TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 2160/170000074/PCBPL-BYT VPĐD Baxter Healthcare (Asia) Pte Ltd tại TP Hồ Chí Minh Đã thu hồi
02/05/2021

79465 Máy điều khiển tưới hút dịch nội soi và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 18/MED1120 (1) CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
09/12/2020

79466 Máy điều khiển và tạo môi trường kỵ khí và yếm khí TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH SINH NAM 12/01032023/PCBPL-SNC Còn hiệu lực
01/03/2023

79467 Máy điều nhiệt cơ thể và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT GIA 16.23/200000002/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/10/2023

79468 Máy điều nhiệt cơ thể và phụ kiện đi kèm-HCU40 TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT GIA 07.18/170000163/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Gia Còn hiệu lực
09/07/2019

79469 Máy điều nhiệt cơ thể và phụ kiện đi kèm-HCU40 TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT GIA 06.21/200000002/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Gia Còn hiệu lực
08/06/2021

79470 Máy điều nhiệt và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT GIA 07.18/170000163/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Gia Đã thu hồi
20/06/2019