STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
79461 Máy phân tích tế bào dòng chảy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 38/2019/NA-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Đã thu hồi
27/11/2019

79462 Máy phân tích tế bào dòng chảy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 39/2019/NA-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Đã thu hồi
27/11/2019

79463 Máy phân tích tế bào dòng chảy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 40/2019/NA-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Đã thu hồi
27/11/2019

79464 Máy phân tích tế bào dòng chảy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 41/2019/NA-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Đã thu hồi
27/11/2019

79465 Máy phân tích tế bào dòng chảy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 42/2019/NA-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Đã thu hồi
27/11/2019

79466 Máy phân tích tế bào dòng chảy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 43/2019/NA-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Đã thu hồi
27/11/2019

79467 Máy phân tích tế bào dòng chảy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 44/2019/NA-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Đã thu hồi
05/12/2019

79468 Máy phân tích tế bào dòng chảy TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 119/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
24/08/2021

79469 Máy phân tích tế bào dòng chảy TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 120/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
24/08/2021

79470 Máy phân tích tế bào dòng chảy TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 220/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
22/11/2021