STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
79481 Máy tách chiết DNA tự động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1109/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN BIO-MED Còn hiệu lực
23/12/2019

79482 Máy tách chiết DNA tự động EXTRAlab TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUANG MINH QMPL-052021/170000030/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUANG MINH Còn hiệu lực
11/10/2021

79483 Máy tách chiết DNA, RNA từ vi khuẩn, Virus để chuẩn bị mẫu xét nghiệm TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ VÀ CÔNG NGHỆ CUỘC SỐNG 0823/LINTECH-TTBYT Đã thu hồi
16/05/2023

79484 Máy tách chiết DNA/ RNA tự động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1483A/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VẬT TƯ KHOA HỌC KỸ THUẬT ĐÔNG DƯƠNG Còn hiệu lực
23/08/2021

79485 Máy tách chiết DNA/RNA TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM 07PLPE-NDD36/170000033/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Thiết bị SISC Việt Nam Còn hiệu lực
15/06/2019

79486 Máy tách chiết DNA/RNA TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM 08PLPE-NDD36/170000033/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Thiết bị SISC Việt Nam Còn hiệu lực
15/06/2019

79487 Máy tách chiết DNA/RNA TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HIỆP 39/190000001/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HIỆP Còn hiệu lực
12/11/2021

79488 Máy tách chiết DNA/RNA tự động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 108A/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ KHOA HỌC TÂM VIỆT Còn hiệu lực
19/08/2021

79489 Máy tách chiết DNA/RNA tự động TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4003-6 PL-TTDV CÔNG TY TNHH Y TẾ MINH NHẬT Còn hiệu lực
13/10/2021

79490 Máy tách chiết DNA/RNA tự động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2591/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KHOA HỌC HỢP NHẤT Còn hiệu lực
29/12/2021