STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
79481 Thẻ dùng cho máy định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM 16-pl-TTB/BMXVN2019/ 17 00000 87/ PCBPL-BYT Công ty TNHH BioMerieux Việt Nam. Còn hiệu lực
01/10/2019

79482 Thẻ dùng cho máy định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM 07-PL-TTB/BMXVN2020/ 170000087/PCBPL-BYT Chi nhánh công ty TNHH Kỹ thuật công nghệ DKSH. Còn hiệu lực
26/04/2020

79483 Thẻ dùng cho xét nghiệm hòa hợp và nghiệm pháp Coombs TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-205/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
10/11/2020

79484 Thẻ dùng cho xét nghiệm hòa hợp và nghiệm pháp Coombs TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-461/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
10/11/2020

79485 Thẻ dùng cho xét nghiệm kháng globulin trực tiếp và gián tiếp TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 132/2020/NA-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
13/01/2021

79486 Thẻ dùng cho xét nghiệm xác nhận nhóm máu hệ ABO TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 10/2020/NA-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
12/01/2021

79487 Thẻ dùng cho xét nghiệm xác nhận nhóm máu hệ ABO/Rh (D), xét nghiệm hòa hợp hệ nhóm máu ABO/Rh (D), sàng lọc kháng thể bất thường, phản ứng chéo và tự kiểm soát, bằng kỹ thuật gel TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 56/2020/NA-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
13/01/2021

79488 Thẻ dùng cho xét nghiệm xác định nhóm máu hệ ABO và Rh (D) TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-203/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
05/11/2020

79489 Thẻ dùng cho xét nghiệm xác định nhóm máu hệ ABO và Rh (D) TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-204/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
10/11/2020

79490 Thẻ dùng cho xét nghiệm xác định nhóm máu hệ ABO và Rh (D) TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-206/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
10/11/2020