STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
79491 Máy điện tim TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ QUANG DƯƠNG 0904/2022/QDMED Còn hiệu lực
20/04/2022

79492 Máy điện tim TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 5822021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/04/2022

79493 Máy điện tim TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC MINH 05 PL-ĐM Còn hiệu lực
09/05/2022

79494 Máy điện tim TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH PHÁT 03/TP-PL Còn hiệu lực
10/05/2022

79495 Máy điện tim TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NIPON CORPORATION TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI ECG-3350-JP/PL-NPCHN Còn hiệu lực
12/05/2022

79496 Máy điện tim TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NIPON CORPORATION TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI ECG-3350-CN/PL-NPCHN Còn hiệu lực
12/05/2022

79497 Máy điện tim TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ QUANG DƯƠNG 1005/2022/QDMED Còn hiệu lực
18/05/2022

79498 Máy điện tim TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ 3T 1803/2022/3TMED Còn hiệu lực
19/05/2022

79499 Máy điện tim TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 58a/2022/CV-VQ Còn hiệu lực
01/07/2022

79500 Máy điện tim TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN VN-01ASPEL/2022/PL Còn hiệu lực
23/07/2022