STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
79521 Máy điện tim TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH GE HEALTHCARE VIỆT NAM 21/2022/PLTTBYT Còn hiệu lực
18/10/2022

79522 Máy điện tim TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH GE HEALTHCARE VIỆT NAM 21/2022/PLTTBYT Còn hiệu lực
18/10/2022

79523 Máy điện tim TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH GE HEALTHCARE VIỆT NAM 21/2022/PLTTBYT Còn hiệu lực
18/10/2022

79524 Máy điện tim TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH GE HEALTHCARE VIỆT NAM 21/2022/PLTTBYT Còn hiệu lực
18/10/2022

79525 Máy điện tim TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH GE HEALTHCARE VIỆT NAM 21/2022/PLTTBYT Còn hiệu lực
18/10/2022

79526 Máy điện tim TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ - KHOA HỌC KỸ THUẬT VIỆT TÂN 12-VT/2022/PLTTBYT Còn hiệu lực
31/10/2022

79527 Máy điện tim TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HDN HDN-0004/PLC Còn hiệu lực
15/12/2022

79528 Máy điện tim TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH 30-2022/TMT-CBPL Còn hiệu lực
04/04/2023

79529 Máy điện tim TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HDN HDN-0004/PLB Còn hiệu lực
01/02/2023

79530 Máy điện tim TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 08/PL-VQ Còn hiệu lực
10/01/2023