STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
79521 Máy phân tích đông máu bán tự động TTBYT Loại A VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 15/170000001/PCPBL-BYT CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM Còn hiệu lực
16/08/2019

79522 Máy phân tích đông máu bán tự động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 67/2019/180000013/PCBPL - BYT Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Đình Phong Còn hiệu lực
16/09/2019

79523 Máy phân tích đông máu bán tự động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 19/2018/180000013/PCBPL - BYT Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Đình Phong Đã thu hồi
20/10/2019

79524 Máy phân tích đông máu bán tự động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0030/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THẠCH PHÁT Còn hiệu lực
29/12/2020

79525 Máy phân tích đông máu bán tự động TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 4492021 - ĐP/ 180000023/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MEDIEXPRESS VIỆT NAM Còn hiệu lực
30/11/2021

79526 Máy phân tích đông máu bán tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ AN BÌNH 01-2024/AnBinh-KQPL Còn hiệu lực
10/05/2024

79527 Máy phân tích đông máu cobas t 411_0543 TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL0401/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Còn hiệu lực
04/07/2019

79528 Máy phân tích đông máu hoàn toàn tự động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0030/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THẠCH PHÁT Còn hiệu lực
29/12/2020

79529 Máy phân tích đông máu hoàn toàn tự động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0030/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THẠCH PHÁT Còn hiệu lực
29/12/2020

79530 Máy phân tích đông máu hoàn toàn tự động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0030/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THẠCH PHÁT Còn hiệu lực
29/12/2020