STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
79531 Thẻ xét nghiệm định tính AHG trực tiếp, gián tiếp và bổ thể TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM OCD-251/170000033/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
02/06/2022

79532 Thẻ xét nghiệm định tính AHG trực tiếp và gián tiếp TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM OCD-247/170000033/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/04/2022

79533 Thẻ xét nghiệm định tính Chlamydia trachomatis TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC 39LH/PL-2022 Còn hiệu lực
18/03/2022

79534 Thẻ xét nghiệm định tính HBsAg TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC 24-21/170000022/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC Còn hiệu lực
08/12/2021

79535 Thẻ xét nghiệm định tính HBsAg TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC 06LH/PL-2022 Còn hiệu lực
15/02/2022

79536 Thẻ xét nghiệm định tính HCV TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC 25-21/170000022/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC Còn hiệu lực
08/12/2021

79537 Thẻ xét nghiệm định tính HCV TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC 15LH/PL-2022 Còn hiệu lực
07/03/2022

79538 Thẻ xét nghiệm định tính hệ nhóm máu ABO/Rh TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2020-173REV01/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại SIXMURS HTH Việt Nam Còn hiệu lực
05/10/2021

79539 Thẻ xét nghiệm định tính hệ nhóm máu Rh và K TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2020-177REV01/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại SIXMURS HTH Việt Nam Còn hiệu lực
05/10/2021

79540 Thẻ xét nghiệm định tính hemoglobin trong mẫu phân người TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 178/2020/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
08/01/2021