STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
79541 Phim X-quang y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2311/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC BÌNH Còn hiệu lực
29/10/2021

79542 Phim X-quang y tế TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HÓA CHẤT HÀ NỘI 01/PL/HMEC Còn hiệu lực
18/02/2022

79543 Phim X-quang y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC BÌNH 0010/3005/KQPL-ĐB Còn hiệu lực
30/05/2022

79544 Phim X-quang y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2700A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
03/08/2022

79545 Phim X-quang y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG NAM VIỆT 2709/2022/PL-PHUONGNAMVIET Còn hiệu lực
22/10/2022

79546 Phim X-quang y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT Y TẾ DUYÊN HẢI 012022/VBPL-YTDH Còn hiệu lực
26/12/2022

79547 Phim X-quang y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH SHIMADZU VIỆT NAM SVCE-23L010/V Còn hiệu lực
08/03/2023

79548 Phim X-quang y tế (Medical X-ray film) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC BÌNH 002/2502/KQPL-ĐB Còn hiệu lực
28/02/2022

79549 Phim X-quang y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2558A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
12/10/2022

79550 Phim xquang y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ PHÁT TRIỂN HAVIDO 102022/PLTTBYT-HVD Còn hiệu lực
03/11/2022