STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
79561 Thẻ xét nghiệm định tính nhóm máu TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KHỎE THÁI DƯƠNG 22.15/BPL-TDH Còn hiệu lực
23/06/2022

79562 Thẻ xét nghiệm định tính nhóm máu hệ ABO và Rh TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KHỎE THÁI DƯƠNG 22.01/BPL-TDH Còn hiệu lực
07/03/2022

79563 Thẻ xét nghiệm định tính nhóm máu hệ ABO và Rh TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KHỎE THÁI DƯƠNG 22.05/BPL-TDH Còn hiệu lực
10/03/2022

79564 Thẻ xét nghiệm định tính nhóm máu hệ ABO và Rh và nghiệm pháp Coombs trực tiếp cho trẻ sơ sinh TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KHỎE THÁI DƯƠNG 22.07/BPL-TDH Còn hiệu lực
21/03/2022

79565 Thẻ xét nghiệm định tính nhóm máu hệ ABO, kháng thể bất thường và hòa hợp TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM OCD-171/170000033/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Đã thu hồi
28/07/2021

79566 Thẻ xét nghiệm định tính nhóm máu hệ ABO, kháng thể bất thường và hòa hợp TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM OCD-236/170000033/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/03/2022

79567 Thẻ xét nghiệm định tính nhóm máu hệ ABO, Rh và hòa hợp TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KHỎE THÁI DƯƠNG 22.02/BPL-TDH Còn hiệu lực
18/02/2022

79568 Thẻ xét nghiệm định tính nhóm máu hệ Rh TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KHỎE THÁI DƯƠNG 22.08/BPL-TDH Còn hiệu lực
21/04/2022

79569 Thẻ xét nghiệm định tính transferrin trong mẫu phân người TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 179/2020/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
08/01/2021

79570 Thẻ xét nghiệm định tính Treponema pallidum TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC 27-21/170000022/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC Còn hiệu lực
10/12/2021