STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
79581 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 88/170000035/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH LÊ LỢI Còn hiệu lực
13/01/2021

79582 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 145/170000035/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH LÊ LỢI Còn hiệu lực
14/01/2021

79583 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 213/170000035/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH LÊ LỢI Còn hiệu lực
14/01/2021

79584 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 225/170000035/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH LÊ LỢI Còn hiệu lực
14/01/2021

79585 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 208/170000035/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH LÊ LỢI Còn hiệu lực
14/01/2021

79586 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 706/170000035/PCBPL-BYT Công ty cổ phần Vietmedical – Phân Phối Còn hiệu lực
18/01/2021

79587 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 216/170000035/PCBPL-BYT Văn phòng đại diện Abbott Laboratories SA tại Hà Nội Còn hiệu lực
23/02/2021

79588 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 341/20/170000035/PCBPL-BYT Văn phòng đại diện Abbott Laboratories GmbH tại thành phố Hà Nội Còn hiệu lực
05/03/2021

79589 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 490/20/170000035/PCBPL-BYT Văn phòng đại diện Abbott Laboratories GmbH tại thành phố Hà Nội Còn hiệu lực
05/03/2021

79590 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 491/170000035/PCBPL-BYT Văn phòng đại diện Abbott Laboratories GmbH tại thành phố Hà Nội Còn hiệu lực
05/03/2021