STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
79591 Phin lọc khuẩn dùng cho máy đo chức năng hô hấp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG 11/200000006/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị và vật tư Y tế Đông Dương Còn hiệu lực
14/07/2021

79592 Phin lọc khuẩn dùng nhiều lần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1705/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN GROUP PHÁT TRIỂN SỨC KHỎE Còn hiệu lực
25/08/2021

79593 Phin lọc khuẩn dùng trong y tế TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN NOVAMED VIỆT NAM 02 Còn hiệu lực
08/08/2022

79594 Phin lọc khuẩn dùng trong y tế TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN NOVAMED VIỆT NAM 02 Còn hiệu lực
08/08/2022

79595 Phin lọc khuẩn dùng trong y tế TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG 61/200000006/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
06/10/2022

79596 Phin lọc khuẩn giữ ấm, giữ ẩm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 85/MED0720 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
20/08/2020

79597 Phin lọc khuẩn kết hợp làm ẩm dùng cho máy thở TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DRAEGER VIỆT NAM DVN-PL-0007022/QRA Còn hiệu lực
29/06/2022

79598 Phin lọc khuẩn kết hợp làm ẩm dùng cho máy thở TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DRAEGER VIỆT NAM DVN-PL-0007922/QRA Còn hiệu lực
29/08/2022

79599 Phin lọc khuẩn kết hợp làm ẩm dùng cho máy thở TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DRAEGER VIỆT NAM DVN-PL-0008822/QRA Còn hiệu lực
12/10/2022

79600 Phin lọc khuẩn kết hợp làm ẩm dùng cho máy thở TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DRAEGER VIỆT NAM DVN-PL-0009122/QRA Còn hiệu lực
12/10/2022