STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
79591 Tay dao cắt hàn mạch, hàn mô TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/05/68 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
09/08/2021

79592 Tay dao cắt hàn mạch, hàn mô TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/05/69 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
09/08/2021

79593 Tay dao cắt hàn mạch, hàn mô TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/05/70 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
09/08/2021

79594 Tay dao cắt hàn mạch, hàn mô TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/06/140 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Đã thu hồi
16/08/2021

79595 Tay dao cắt hàn mạch, hàn mô TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/06/141 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Đã thu hồi
16/08/2021

79596 Tay dao cắt và hàn mạch TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 972/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
26/08/2021

79597 Tay dao cắt và hàn mạch TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 973/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
26/08/2021

79598 Tay dao cắt đốt 2 nút bấm dùng 01 lần TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018818PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Y TẾ PHÚC KHANG Còn hiệu lực
11/12/2019

79599 Tay Dao Cắt Đốt 2 Nút Bấm Dùng 1 Lần - Disposable ESU Pencil (Disposable Pencil Handswitch ESU Accessories) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1788/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ QUANG ANH Còn hiệu lực
28/12/2020

79600 Tay Dao Cắt Đốt 2 Nút Bấm Dùng 1 Lần - Disposable ESU Pencil (Disposable Pencil Handswitch ESU Accessories) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1788 /2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ QUANG ANH Còn hiệu lực
28/12/2020