STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
79611 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 207/21/170000035/PCBPL-BYT Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Trần Danh Còn hiệu lực
17/05/2021

79612 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 208/21/170000035/PCBPL-BYT Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Trần Danh Còn hiệu lực
17/05/2021

79613 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 209/21/170000035/PCBPL-BYT Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Trần Danh Còn hiệu lực
17/05/2021

79614 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 210/21/170000035/PCBPL-BYT Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Trần Danh Còn hiệu lực
17/05/2021

79615 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 211/21/170000035/PCBPL-BYT Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Trần Danh Còn hiệu lực
17/05/2021

79616 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 212/21/170000035/PCBPL-BYT Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Trần Danh Còn hiệu lực
17/05/2021

79617 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 213/21/170000035/PCBPL-BYT Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Trần Danh Còn hiệu lực
17/05/2021

79618 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 214/21/170000035/PCBPL-BYT Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Trần Danh Đã thu hồi
17/05/2021

79619 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 215/21/170000035/PCBPL-BYT Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Trần Danh Đã thu hồi
17/05/2021

79620 Theo bảng phân loại đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 216/21/170000035/PCBPL-BYT Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Trần Danh Đã thu hồi
17/05/2021