STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
79621 Máy tạo nhịp tái đồng bộ có phá rung tim TTBYT Loại D TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 422.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ DMEC Còn hiệu lực
28/09/2021

79622 Máy tạo nhịp tái đồng bộ có phá rung tim TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ DMEC 50/2022/PCBPL-DMEC Còn hiệu lực
08/12/2022

79623 Máy tạo nhịp tái đồng bộ có phá rung tim TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ DMEC 60/2022/PCBPL-DMEC Còn hiệu lực
21/12/2022

79624 Máy tạo nhịp tái đồng bộ có phá rung tim TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ DMEC 06/2022/PCBPL-DMEC Đã thu hồi
17/01/2022

79625 Máy tạo nhịp tái đồng bộ có phá rung tim cấy trong cơ thể TTBYT Loại D TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 533.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ DMEC Còn hiệu lực
29/10/2021

79626 Máy tạo nhịp tái đồng bộ có phá rung tim cấy trong cơ thể và vật tư, phụ kiện TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT-THÁI 381B-VT/170000063/PCBPL-BYT Công ty TNHH IDS Medical Systems Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội Còn hiệu lực
25/03/2021

79627 Máy tạo nhịp tái đồng bộ nhịp tim TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ DMEC 43/2022/PCBPL-DMEC Còn hiệu lực
05/12/2022

79628 Máy tạo nhịp tái đồng bộ nhịp tim TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ DMEC 05/2022/PCBPL-DMEC Đã thu hồi
17/01/2022

79629 Máy tạo nhịp tái đồng bộ nhịp tim cấy trong cơ thể TTBYT Loại D TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 533.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ DMEC Còn hiệu lực
29/10/2021

79630 Máy tạo nhịp tái đồng bộ tim TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM 0253/PCBPL-BSVIETNAM Còn hiệu lực
31/08/2022