STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
79651 Máy trẻ hóa da công nghệ CO2 Fractional Laser TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2291/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/10/2022

79652 Máy trẻ hóa da công nghệ CO2 Fractional Laser TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2690A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/10/2022

79653 Máy trẻ hóa da công nghệ CO2 Fractional Laser TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN PPL 02/2023/PL-PPL Còn hiệu lực
13/01/2023

79654 Máy trẻ hóa da công nghệ CO2 Fractional Laser TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN PCT 03/2023/PL-PCT Còn hiệu lực
20/10/2023

79655 Máy trẻ hóa da công nghệ CO2 Fractional Laser TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN PPL 12/2023/PL-PPL Còn hiệu lực
08/11/2023

79656 Máy trẻ hóa da công nghệ CO2 Fractional Laser TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN PCT 10/2023/PL-PCT Còn hiệu lực
08/11/2023

79657 Máy trẻ hóa da công nghệ CO2 Fractonal Laser TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 839/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
06/06/2022

79658 Máy trẻ hóa da công nghệ Erbium YAG Laser TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2291/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/10/2022

79659 Máy trẻ hóa da công nghệ Erbium Yag Laser TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN PCT 07/2023/PL-PCT Còn hiệu lực
20/04/2023

79660 Máy trẻ hóa da công nghệ Erbium Yag Laser TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN PPL 06/2023/PL-PPL Còn hiệu lực
21/04/2023