STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
79661 Máy phun khử khuẩn bề mặt thiết bị y tế qua môi trường không khí TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0411PL-COLNEPH/190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TÂN LONG Còn hiệu lực
31/12/2020

79662 Máy phun khử khuẩn Diosol Generator Standard TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021456/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TMDV XNK BẢO ÂN Còn hiệu lực
24/09/2021

79663 Máy phun khử khuẩn DiosolGenerator MF MultiFunction TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021456/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TMDV XNK BẢO ÂN Còn hiệu lực
24/09/2021

79664 Máy phun khử khuẩn DiosolGenerator MF MultiFunction Professional TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021456/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TMDV XNK BẢO ÂN Còn hiệu lực
24/09/2021

79665 Máy phun khử khuẩn DiosolGenerator PROTEC Professional TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021456/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TMDV XNK BẢO ÂN Còn hiệu lực
24/09/2021

79666 Máy phun khử khuẩn DiosolGenerator PROTEC Tube TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021456/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TMDV XNK BẢO ÂN Còn hiệu lực
24/09/2021

79667 Máy phun khử khuẩn DiosolGenerator PROTEC Tube+ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021456/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TMDV XNK BẢO ÂN Còn hiệu lực
24/09/2021

79668 Máy phun khử khuẩn không khí TTBYT Loại C VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 315-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MAI KHÔI Còn hiệu lực
02/11/2021

79669 Máy phun khử khuẩn không khí TTBYT Loại C VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 253-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MAI KHÔI Còn hiệu lực
08/11/2021

79670 Máy phun khử khuẩn Nocospray 2 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0786PL-COLNEPH/ 190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG AN Đã thu hồi
23/11/2021