STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
79711 Máy tạo nhịp và phá rung tim TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM 0255/PCBPL-BSVIETNAM Còn hiệu lực
31/08/2022

79712 Máy tạo nhịp và phá rung tim và các dụng cụ thiết bị sử dụng theo danh mục TTBYT Loại D TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2979PL-TTDV Công ty TNHH xuất nhập khẩu trang thiết bị y tế Tâm Thu Còn hiệu lực
18/01/2021

79713 Máy tạo nhịp vĩnh viễn TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 855/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NAM Còn hiệu lực
29/07/2020

79714 Máy tạo nhịp vĩnh viễn TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 1122/170000077/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NAM Còn hiệu lực
29/03/2021

79715 Máy tạo nhịp vĩnh viễn TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 1122/170000077/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NAM Còn hiệu lực
29/03/2021

79716 Máy tạo nhịp vĩnh viễn TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/06/93 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
17/08/2021

79717 Máy tạo nhịp vĩnh viễn TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/06/94 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
17/08/2021

79718 Máy tạo nhịp vĩnh viễn TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/06/95 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
17/08/2021

79719 Máy tạo nhịp vĩnh viễn TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/06/109 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
17/08/2021

79720 Máy tạo nhịp vĩnh viễn TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/06/119 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
17/08/2021