STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
79721 Máy tạo oxy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0076/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VNHN HÀ NỘI VIỆT NAM Còn hiệu lực
23/07/2021

79722 Máy tạo oxy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0077/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ YUVINA Còn hiệu lực
23/07/2021

79723 Máy tạo oxy TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 43821CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ GIA HUY Còn hiệu lực
23/07/2021

79724 Máy tạo oxy TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 45821CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ GIA HUY Còn hiệu lực
23/07/2021

79725 Máy tạo oxy TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ SƠN PHÁT 018/SP/2021/180000003/PCBPL-BYT Công ty Cp khoa học công nghệ Sơn Phát Còn hiệu lực
23/07/2021

79726 Máy tạo oxy TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3929 PL-TTDV/ 170000027/PCBPL Công ty TNHH Thiết bị Kỹ thuật H.B Còn hiệu lực
26/07/2021

79727 Máy tạo oxy TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3930 PL-TTDV/ 170000027/PCBPL Công ty TNHH Thiết bị Kỹ thuật H.B Còn hiệu lực
26/07/2021

79728 Máy tạo oxy TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 260.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGHĨA TÍN Còn hiệu lực
28/07/2021

79729 Máy tạo Oxy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ ĐẤT VIỆT 10PL-2020/180000010/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ ĐẤT VIỆT Còn hiệu lực
28/07/2021

79730 Máy tạo oxy TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 50321CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MỚI HẢI THỊNH Còn hiệu lực
28/07/2021