STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
79721 Sản phẩm sinh học thay thế xương TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH VẬT TƯ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HÀ ANH 05/2022/HAANH/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/05/2022

79722 Sản phẩm sinh học thay thế xương TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH VẬT TƯ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HÀ ANH 09/2022/HAANH-PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/05/2022

79723 Sản phẩm sinh học thay thế xương TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH VẬT TƯ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HÀ ANH 11/2022/HA/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/06/2022

79724 Sản phẩm sinh học thay thế xương dạng gel TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/09/348 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
04/10/2021

79725 Sản phẩm sinh học thay thế xương dạng hạt TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/09/350 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
08/11/2021

79726 Sản phẩm sinh học thay thế xương dạng mềm TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH VẬT TƯ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HÀ ANH 10/2022/HA- PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/06/2022

79727 Sản phẩm sinh học thay thế xương dạng sợi TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/09/349 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
11/10/2021

79728 Sản phẩm vệ sinh mũi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH Sản phẩm vệ sinh mũi CÔNG TY TNHH ROHTO-MENTHOLATUM (VIỆT NAM) Còn hiệu lực
07/07/2021

79729 Sản phẩm vệ sinh mũi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0710PL-COLNEPH/ 190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROHTO-MENTHOLATUM (VIỆT NAM) Còn hiệu lực
12/07/2021

79730 SẢN PHẨM VỆ SINH MŨI TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0727PL-COLNEPH/ 190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROHTO-MENTHOLATUM (VIỆT NAM) Còn hiệu lực
10/08/2021