STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
79741 Máy trị liệu điện cầm tay và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210436-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH Còn hiệu lực
02/07/2021

79742 Máy trị liệu điện kết hợp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190769- ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH Còn hiệu lực
24/09/2019

79743 Máy trị liệu điện nhiệt bên trong TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á 095-DA/170000108/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Á/Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Đông Á Đã thu hồi
21/05/2021

79744 Máy trị liệu điện tần số thấp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM Quy tắc 9, Mục C, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/ TT-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH Còn hiệu lực
24/09/2019

79745 Máy trị liệu điện tần số thấp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH 36-2023/TMT-CBPL Còn hiệu lực
30/12/2023

79746 Máy trị liệu điện tần số thấp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH 37-2023/TMT-CBPL Còn hiệu lực
30/12/2023

79747 Máy trị liệu điện tần số thấp và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200614 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH Còn hiệu lực
13/10/2020

79748 Máy trị liệu điện tần số thấp và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210490-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH Còn hiệu lực
14/07/2021

79749 Máy trị liệu điện trường cao áp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021612A/170000164/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
07/11/2022

79750 Máy trị liệu điện trường cao áp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VINASUKE 01/23/PCBPL-VINASUKE Còn hiệu lực
03/04/2023