STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
79751 Máy tạo Oxy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1673/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH A & T MEDICAL Còn hiệu lực
21/08/2021

79752 Máy tạo oxy TTBYT Loại C TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 356.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VIỆT BẮC Còn hiệu lực
21/08/2021

79753 Máy tạo oxy TTBYT Loại C TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 356.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VIỆT BẮC Còn hiệu lực
21/08/2021

79754 Máy tạo oxy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021324A/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRẦN HOÀNG VIỆT NAM Còn hiệu lực
21/08/2021

79755 Máy tạo Oxy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1688/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI KHÁNH DIỆP Còn hiệu lực
22/08/2021

79756 Máy tạo Oxy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1688/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI KHÁNH DIỆP Còn hiệu lực
22/08/2021

79757 Máy tạo Oxy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1688/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI KHÁNH DIỆP Còn hiệu lực
22/08/2021

79758 Máy tạo Oxy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1688/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI KHÁNH DIỆP Còn hiệu lực
22/08/2021

79759 Máy tạo Oxy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1688/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI KHÁNH DIỆP Còn hiệu lực
22/08/2021

79760 Máy tạo Oxy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1688/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI KHÁNH DIỆP Còn hiệu lực
22/08/2021