STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
79791 Sâu dây thở dùng một lần dùng cho máy thở TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG 25IMC/170000031/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG Còn hiệu lực
18/07/2019

79792 Sâu dây thở một lần dùng cho máy thở TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG 57/170000031/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/05/2022

79793 Sâu Máy Thở TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 439/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC TÍN Còn hiệu lực
19/06/2020

79794 Sâu máy thở TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020663/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT HKT VIỆT NAM Còn hiệu lực
14/12/2020

79795 Sâu máy thở TTBYT Loại C TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO 146/170000051/PCBPL-BYT Tổng Công ty cổ phần y tế Danameco Còn hiệu lực
16/04/2021

79796 Sâu máy thở TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH 31/19000002/PCBPL-BYT Công ty CP Đất Việt Thành Còn hiệu lực
03/11/2021

79797 Sâu máy thở TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT LONG VL/PL-04 Còn hiệu lực
30/09/2022

79798 Sâu máy thở TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 6292021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/05/2022

79799 Sâu nối dây thở dùng cho máy thở TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG 02/PLTBYT/TTC-IMC CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG Đã thu hồi
18/07/2019

79800 Sâu nối dây thở dùng cho máy thở TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG 02/PLTBYT/TTC-IMC CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG Đã thu hồi
18/07/2019