STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
79871 Máy tạo Oxy TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 60621CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP Q Còn hiệu lực
11/08/2021

79872 Máy tạo oxy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1343/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HÙNG VƯỢNG Còn hiệu lực
11/08/2021

79873 Máy tạo oxy TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 306.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHẠM GIA NGUYỄN Còn hiệu lực
11/08/2021

79874 Máy tạo oxy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1486/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH PHÚC VINH Còn hiệu lực
11/08/2021

79875 Máy tạo oxy TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 316.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VIỆT NAM CENTER POWER TECH Còn hiệu lực
12/08/2021

79876 Máy tạo oxy TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 281.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGHĨA TÍN Còn hiệu lực
12/08/2021

79877 Máy tạo oxy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1469/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CAO ĐẠI TÍN Còn hiệu lực
13/08/2021

79878 Máy tạo oxy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 3122021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Thương mại sản xuất và Xuất nhập khẩu Lê Hoàng Còn hiệu lực
14/08/2021

79879 Máy tạo oxy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 2612021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Giao nhận vận tải và Thương mại Quốc tế TNT Còn hiệu lực
14/08/2021

79880 Máy tạo oxy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 3082021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Giao nhận vận tải và Thương mại Quốc tế TNT Còn hiệu lực
14/08/2021